Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar

För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler för alla som bor i vår bostadsrätt.
Att visa hänsyn och respekt till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att vi alla ska trivas i Ting1.
Vårda grannsämjan genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har
också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Kostnader som en enskild
medlem orsakar föreningen drabbar samtliga medlemmar kollektivt, om inte kostnad kan
härledas till enskild bostadsrättsinnehavare
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa
de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också
ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda
både i och utanför huset.

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga
familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller
hantverkare som utför arbete åt dig i din lägenhet. Om ordningsreglerna inte följs kan
styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta medlemskapet i föreningen. Vid upprepade
dokumenterade förseelser kan styrelsen vidta åtgärder vilket slutgiltigt kan leda till
uppsägning av medlemskapet.

På HSB:s webbplats www.hsb.se/sodra-norrland/ kan du göra din felanmälan dygnet runt. För att felanmäla över telefon, ring 026-657000 mellan kl 7-16.

Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för
störningar som ”i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”. Bostadsrättslagen säger också att
bostadsrättsinnehavaren vid användningen av sin lägenhet ska iaktta allt som fordras för att
bevara sundhet, ordning och gott skick.
Generell regel är att det mellan 22:00- 07:00 (Helger 24:00-08:00) ska vara lugnt och tyst i
vårt hus. Om ni planerat in en fest eller andra trevligheter är det därför bra att informera
grannarna i förväg.
Att inte störa grannarna är något man ska tänka på såväl inne
som ute. Om du känner dig störd av granne vänd dig till Lås &
Störningsjouren, 010-470 57 10. Kontaktuppgifterna finns också
på anslagstavlan i entrén. Störningsjouren kontaktar den granne
som det gäller som också debiteras kostnaden för utryckning.
Den som kontaktar störningsjouren kan välja att vara anonym.

Entrén är ett allmänt utrymme och delas med tingsrätt och företag. Tänk på att inte ställa
upp dörrar så obehöriga kommer in i vårt hus. Dörrar får inte heller blockeras. Solstolar hängs upp på krokar efter användning.
Av brandskydds- och försäkringsskäl är dörrmattor ej tillåtna på våningsplanen,
våningsplanen måste hållas fria från brännbart material. Lämna inte heller inga hushållssopor utanför din ytterdörr. Cyklar skall förvaras i cykelrummet eller i cykelstället.

Tänk på att våra balkonger är mycket synliga, försök därför inte använda dem som extra
förvaring.

Husdjur är välkomna i vårt hus, men rastning av husdjur på gården är absolut inte tillåtet. Du som har husdjur ska övervaka att dessa inte stör i vårt hus eller på gården.

Rökning i trapphusen och andra gemensamma utrymmen är absolut inte tillåtet. Inte heller i
direkt anslutning till entrédörren. Skräp, fimpar och snus måste tas om hand.

Grilla gärna vid vår fina grill. Rengör grillgaller samt städa efter dig

Mattor kan piskas på uteplatsen, hängandes över räcket mot sandlådan.

Det är inte tillåtet att parkera framför husets entré vid mer än av och pålastning. Vid
parkering vid porten (vid t.ex. flytt eller annat arbete) skall nyckel sitta kvar i tändningslåset
samt tillstånd hämtas från styrelsen/styrelserummet och läggas i vindrutan, detta då
utrymningsvägar blockeras. Endast kort tid för lastning och lossning är tillåten.
Föreningen har inga gästparkeringar utan gäster hänvisas till Paradisgaraget alternativt
parkering på Lasarettsgatan/ badhuset.

Vi sopsorterar vårt avfall enligt de kärl som finns i soprummet. Se till att soppåsarna är väl
förslutna. Se till att riva sönder/ platta ihop förpackningar. Kontakta styrelsen ifall ny
matavfallskorg önskas. Batterier placeras i batterihinken, styrelsen hjälps sedan åt med
bortforsling av dessa.
El- och elektronikavfall, färgburkar och andra kemiska produkter lämnas till Må
återvinningsstation av enskild bostadsrättsinnehavare.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar själva för att underhålla lägenheten. Det är särskillt viktigt
att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Brandvarnare måste finnas i lägenheten och testas kontinuerligt!

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp
eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar, t ex ta ner en vägg, utbyggnad av
el-centralen, dra nya rör i kök och badrum, kräver dock styrelsens tillstånd. Dessa åtgärder
skall alltid utföras fackmässigt och av behörig person enligt gällande branschregler.
Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.
Kontakta därför alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de
omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Arbeten bör i första hand
utföras under dagtid.

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din
lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning kan äga rum.
Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet
lämnas till styrelsen.
Glöm inte att lämna kvar boendepärmen när ni flyttar samt upplysa om dessa ordningsregler.

Kontakta styrelsen i tid innan du tänker hyra ut för information om vilka regler som gäller i
föreningen. Styrelsen måste godkänna uthyrningen & namn på dörr och i entré ändras också via styrelsen. Egen märkning av postfack/ dörrar är inte tillåtet. För ytterligare information kring andrahandsuthyrning, se föreningens stadgar §10.
Har du frågor över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta
styrelsen. Du når styrelsen via e-post: brfting1@gmail.com

Felanmälan
På HSB:s webbplats www.hsb.se/sodra-norrland/ kan du göra din felanmälan dygnet runt. För att felanmäla över telefon, ring 026-657000 mellan kl 7-16.

Besöksadress HSB Södra Norrland
Nygatan 6
891 33 ÖrnsköldsvikEkonomi
Växel: 010-17 57 100
E-post: info@rbekonomi.se


Lås & störningsjour

010-470 57 10
Vid störning eller upplåsning av lägenhet.
Vid upplåsning betalas avgift av lägenhetsinnehavaren.

Vid fel på hissarna, ring 077-150 00 00. Larmknapp i hiss är kopplad till larmcentral som tar emot larm dygnet runt.